REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PSYCHOPAKIET.PL

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia Usług abonamentowych
 5. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy
 6. Warunki płatności za usługi
 7. Wymagania techniczne
 8. Tryb postępowania reklamacyjnego
 9. Własność intelektualna
 10. Odpowiedzialność
 11. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
 12. Postanowienia końcowe


Na podstawie art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 123 z późn. zm.) ustala się niniejszym Regulamin korzystania z Serwisu www.psychopakiet.pl zwany dalej Regulaminem. 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu www.psychopakiet.pl oraz sposób świadczenia Usług dla Użytkowników za pośrednictwem Serwisu www.psychopakiet.pl (zwanym dalej „Serwisem”). Serwis prowadzony jest przez: Ingeni sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000857351, adres siedziby: ul. Henryka Sienkiewicza 35/1, 39-300 Mielec, NIP: 8172197837, REGON: 386880252, zwaną dalej „Usługodawcą”.
  2. Regulamin określa w szczególności:
   1. rodzaj i zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu,
   2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług oraz zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,
   3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   4. tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest w następujący sposób
   1. pocztą pod adresem: INGENI sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 35/1, 39-300 Mielec
   2. telefonicznie pod numerem telefonu: 881 333 168
   3. za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@psychpakiet.pl,
   4. za pośrednictwem Serwisu poprzez wiadomość tekstową w zakładce Kontakt z administracją
 2. Definicje
  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Usługodawcy – rozumie się przez to Ingeni sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000857351, adres siedziby: ul. Henryka Sienkiewicza 35/1, 39-300 Mielec, NIP: 8172197837, REGON: 386880252
  2. Serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy znajdujący się na stronie www.psychopakiet.pl w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkowników
  3. Formularzu rejestracyjnym – rozumie się przez to elektroniczny dokument dostępny w Serwisie, którego wypełnienie jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Usług,
  4. Koncie – rozumie się przez to zbiór zasobów i ustawień w postaci indywidualnie wydzielonej, modyfikowalnej i chronionej części w ramach Serwisu umożliwiającej Użytkownikowi korzystanie z Usług
  5. Rejestracji – rozumie się przez to czynność polegająca na wypełnieniu Formularza rejestracyjnego i założeniu Konta,
  6. Użytkowniku –rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych korzystającą z Usługi
  7. Pracodawcy – rozumie się przez to Użytkownika, który zawarł, lub zamierza zawrzeć z Usługodawcą, umowę na świadczenie Usług na rzecz swoich pracowników,
  8. Pracowniku – rozumie się przez to Użytkownika uprawnionego do korzystania z Abonamentu,
  9. Abonamencie – rozumie się przez to uprawnienie Użytkownika do skorzystania w określonym czasie z określonej liczby i rodzaju Usług wykupionych i opłaconych przez Pracodawcę
  10. Usłudze – rozumie się przez to usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegające na udostępnianiu funkcjonalności Serwisu, w szczególności funkcjonalności umożliwiających: prowadzenie Konta, korzystanie z Usługi Psychologa, Rezerwacji wizyty stacjonarnej.
  11. Usłudze Psychologa – rozumie się przez to Usługę świadczoną w oparciu o Regulamin polegającą na wymianie danych pomiędzy Klientem a Psychologiem z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, której celem jest udzielenie pomocy psychologicznej Klientowi,
  12. Konsultacji wideo – rozumie się przez to Usługę psychologa polegającą na porozumiewaniu się Klienta z Psychologiem na odległość w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, której towarzyszy przesyłanie obrazu i dźwięku, lub tylko dźwięku,
  13. Wiadomości do Psychologa – rozumie się przez to Usługę Psychologa polegającą na wysłaniu przez Klienta do wybranego Psychologa wiadomości tekstowej zawierającej maksymalnie 2000 znaków i otrzymaniu przez Klienta od Psychologa wiadomości tekstowej z odpowiedzią, w ciągu 48 godzin od chwili wysłania wiadomości,
  14. Czacie na żywo – rozumie się przez to wymianę wiadomości tekstowych w czasie rzeczywistym pomiędzy Klientem a Psychologiem trwającą 50 minut;
  15. Wizycie stacjonarnej – rozumie się przez to stacjonarną wizytę w gabinecie u wybranego Psychologa,
  16. Rezerwacji wizyty stacjonarnej – rozumie się przez to zamówienie przez Klienta Wizyty Stacjonarnej w wybranym miejscu i czasie wynikającym z Grafiku,
  17. Grupie wsparcia – rozumie się przez to cyklicznie odbywające się w ciągu miesiąca, w określonych terminach, wideokonferencje z udziałem innych Użytkowników oraz moderatora, w trakcie których omawiane są zagadnienia o charakterze psychologicznym, których tematyka zależy od rodzaju wybranej przez Użytkownika grupy,
  18. Usłudze abonamentowej – rozumie się przez to Usługi realizowane w ramach Abonamentu,
  19. Grafiku – rozumie się przez to dokument udostępniony w Serwisie, zawierający oznaczenie miejsca lub czasu możliwych do zrealizowania Usługi Psychologa lub Wizyty Stacjonarnej,
  20. Cenniku – rozumie się przez to wykaz Opłat,
  21. Opłacie – rozumie się przez to kwotę pieniężną należną od Klienta lub Użytkownika dla Usługodawcy za skorzystanie z Usługi,
  22. Psychologu – rozumie się przez to osobę posiadająca wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe uprawniające świadczenia usług pomocy psychologicznej
  23. Umowie – rozumie się przez to zobowiązanie Usługodawcy do wykonania zamówionej Usługi na rzecz Użytkownika oraz zobowiązanie Użytkownika do zapłaty Ceny na zasadach przewidzianych w Regulaminie, o ile Usługa jest odpłatna.
  24. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin.
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług takich jak:
   1. Prowadzenie Konta,
   2. Formularz kontaktowy,
   3. Formularz zgłoszeniowy dla Psychologa,
   4. Formularz zgłoszeniowy dla Pracodawcy,
   5. Konsultacja wideo,
   6. Czat na żywo,
   7. Wiadomość do Psychologa,
   8. Rezerwacja wizyty stacjonarnej,
   9. Grupa wsparcia.
  2. Usługi wskazane w ust. 1 pkt 1) – 4) są nieodpłatna, natomiast usługi wskazane w ust. 1 pkt 5) - 9) są odpłatne według Opłat z Cennika zamieszczonego w Serwisie oraz Opłat wskazanych przy nazwie usługi w Panelu Głównym. Usługi abonamentowe opłacane są przez Pracodawcę
  3. Opłata za Rezerwację wizyty stacjonarnej obejmuje Opłatę za Wizytę stacjonarną.
  4. Korzystanie z Usług wskazanych w ust. 1 pkt 1), 5)-9) możliwe jest po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
  5. Rejestracja w serwisie polega na prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego, wypełnieniu oświadczenia o pełnoletności, oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
  6. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz utworzonego przez siebie hasła.
  7. Zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności następuje poprzez zaakceptowanie przez Użytkownika odpowiednich przycisków wyboru widniejących przy Regulaminie i Polityce Prywatności.
  8. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
  9. W momencie Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy na świadczenie usługi prowadzenia Konta. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub skorzystania z przycisku „usuń Konto”.
  10. Do zawarcia umowy na świadczenie Usług: Konsultacja wideo, Czat na żywo, Wiadomość do Psychologa, Rezerwacja wizyty stacjonarnej, na warunkach wynikających z niniejszego regulaminu, dochodzi w momencie uiszczenia Opłaty za zamawianą Usługę
  11. Do zawarcia umowy na świadczenie Usług: Formularz kontaktowy, Formularz zgłoszeniowy dla Psychologa, Formularz zgłoszeniowy dla Pracodawcy, dochodzi w momencie wypełnienia elektronicznego, dedykowanego formularza i wysłania go do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu.
  12. Potwierdzenie zawarcia umowy na świadczenie Usług następuje poprzez wysyłkę do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Usługodawca potwierdza złożone zamówienie na Usługę. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Użytkownikowi na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy.
  13. Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta za pomocą adresu e-mail, który podał w Formularzu Rejestracyjnym oraz samodzielnie utworzonego hasła.
  14. Z Platformy mogą korzystać osoby pełnoletnie.
  15. Użytkownik jest zobowiązany nie ujawniać osobom trzecim danych dostępowych do swojego Konta. W przypadku naruszenia tego obowiązku Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  16. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym
  17. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  18. Użytkownika zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy oraz innych podmiotów.
  19. Usługodawca jest uprawniony do odmowy założenia Konta, a także do zablokowania lub usunięcia istniejących Kont, jeżeli jego adres mailowy istnieje już w Serwisie lub jeśli Usługodawca poweźmie uzasadnioną obawę, że korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobro osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

  III.1. Konsultacja wideo

  1. W celu skorzystania z Usługi Konsultacja wideo należy zalogować się do Konta w Serwisie. W zakładce Panel Główny, w polu usługi „Konsultacja wideo” należy wybrać liczbę zamawianych konsultacji oraz kliknąć w pole „Zakup”. W otwartej stronie istnieje możliwość zakupu jednorazowego wybranej liczby konsultacji lub zakupu cyklicznego.
  2. Przy zakupie cyklicznym Użytkownik ma prawo do skorzystania z wybranej liczby Konsultacji wideo w ciągu miesiąca począwszy od daty dokonania płatności. Zakup cykliczny jest automatycznie odnawialny po upływie każdego miesiąca. Niewykorzystane w danym miesiącu Konsultacji wideo Użytkownik może wykorzystać w następnych miesiącach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z cyklicznej Usługi w zakładce Ustawienia w Koncie Użytkownika klikając w odpowiednie pole wskazujące na opcję rezygnacji z cyklicznej Konsultacji wideo.
  3. Po wyborze liczby oraz sposobu korzystania (jednorazowo lub cyklicznie) z Konsultacji wideo, należy dokonać zapłaty za Usługę wybierając metodę płatności z metod dostępnych po prawej stronie ekranu oraz klikając pole „Zamawiam i płacę”. Po przekierowaniu na stronę operatora płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczanymi na ekranie. Płatność za cykliczną Usługę realizowana jest przy użyciu karty bankowej Użytkownika. Przy Usłudze cyklicznej, co miesiąc automatycznie pobierana jest Opłata wynikająca z ilości zamówionych Konsultacji wideo. Płatność przez Użytkownika nieposiadającego rachunku bankowego w polskim banku ani polskiej karty bankowej (Użytkownik zagraniczny) realizowana jest przy użyciu karty bankowej. Użytkownik zagraniczny wybierając formę płatności powinien wybrać zakładkę IBAN.
  4. Zakup Usługi zostanie potwierdzony wiadomością wysłaną na adres e-mail Użytkownika oraz powiadomieniem systemowym w Koncie Użytkownika.
  5. W celu rezerwacji terminu odbycia zakupionej Konsultacji wideo należy wejść w zakładkę Psychologowie lub wybrać przycisk oznaczony jako „Umów wizytę” w Panelu głównym przy polu Konsultacja wideo. Następnie z listy Psychologów należy wybrać pole Konsultacja wideo przy danym Psychologu, który świadczy usługę Konsultacji wideo. W otwartym oknie Grafiku Użytkownik może wybrać dogodny dla siebie termin odbycia Konsultacji wideo z dostępnych terminów.
  6. Wybór terminu zostanie potwierdzony wiadomością wysłaną na adres e-mail Użytkownika oraz powiadomieniem systemowym w Koncie Użytkownika
  7. Po wyborze terminu Psycholog wyśle na adres e-mail Użytkownika wiadomość, w której potwierdzi lub odrzuci wybrany przez Użytkownika termin. Informacja o potwierdzeniu lub odrzuceniu terminu przez Psychologa pojawi się również jako powiadomienie systemowe w Koncie Użytkownika.
  8. Umówienie terminu wykonania Usługi następuje w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości od Psychologa wysłanej na adres e-mail Użytkownika potwierdzającej rezerwację terminu. W przypadku otrzymania przez Użytkownika wiadomości odrzucającej wybrany termin, Użytkownik może wybrać inny dostępny termin realizacji Usługi. W takim przypadku stosuje się odpowiednio ust. 5 -8.
  9. Na 24 godziny przed ustalonym terminem Konsultacji wideo oraz na 15 minut przed tym terminem, na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość przypominająca o terminie Konsultacji wideo oraz zostanie wygenerowane powiadomienie systemowe w Koncie Użytkownika.
  10. W celu odbycia potwierdzonej Konsultacji wideo należy nie wcześniej niż 15 minut przed umówionym terminem wejść w zakładkę Konsultacje wideo w Koncie Użytkownika, gdzie w zakładce Aktualne wizyty pojawi się pole z umówioną Konsultacją wideo. W celu nawiązania połączenia z Psychologiem należy kliknąć w przycisk Rozpocznij spotkanie oraz zezwolić na korzystanie przez Serwis z mikrofonu oraz kamery, klikając w powiadomienie, które pojawi się na ekranie. Alternatywną opcją skorzystania z Usługi jest wybranie przycisku Przejdź widniejącym przy odpowiednim terminie Konsultacji wideo, w sekcji Umówione wizyty w Panelu Głównym Konta Użytkownika.
  11. Konsultacja wideo trwa 50 minut.
  12. Użytkownik ma prawo odwołania umówionego terminu Konsultacji wideo nie później niż na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia jej wykonania, logując się do swojego Konta w Serwisie i w zakładce Konsultacje wideo klikając w przycisk „Odwołaj Konsultację wideo’’ przy wybranej Usłudze. Alternatywną opcją odwołania umówionego terminu jest wybranie przycisku Odwołaj widniejącym przy odpowiednim terminie Konsultacji wideo, w sekcji Umówione wizyty w Panelu Głównym Konta Użytkownika.
  13. Odwołanie terminu zostanie potwierdzone wiadomością wysłaną na adres e-mail Użytkownika oraz powiadomieniem systemowym w Koncie Użytkownika.
  14. W przypadku odwołania terminu, Użytkownik może zarezerwować nowy termin wykonania Usługi.
  15. Użytkownik nie ma możliwości odwołania terminu Konsultacji wideo później niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem.
  16. Odwołanie terminu Konsultacji wideo może nastąpić również przez Psychologa w terminie do 24 godzin przed umówionym terminem. W tym celu Psycholog wysyła do Użytkownika wiadomość e-mail z odpowiednim powiadomieniem. Informacja o odwołaniu terminu przez Psychologa pojawia się również jako powiadomienie systemowe w Koncie Użytkownika.
  17. W przypadku odwołania terminu przez Psychologa Użytkownik może umówić inny termin Konsultacji wideo.

  III.2. Czat na żywo

  1. W celu skorzystania z Usługi Czat na żywo należy zalogować się do Konta Użytkownika w Serwisie. W zakładce Panel Główny, w polu usługi „Czat na żywo” należy wybrać ilość zamawianych Usług oraz kliknąć w pole „Zakup”. W otwartej stronie istnieje możliwość zakupu jednorazowego wybranej liczby Usług lub zakupu cyklicznego.
  2. Przy zakupie cyklicznym Użytkownik ma prawo do skorzystania z wybranej liczby Usług w ciągu miesiąca począwszy od daty dokonania płatności. Zakup cykliczny jest automatycznie odnawialny po upływie każdego miesiąca. Niewykorzystane w danym miesiącu Usługi Użytkownik może wykorzystać w następnych miesiącach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z cyklicznej Usługi w zakładce Ustawienia w Koncie Użytkownika, klikając w odpowiednie pole wskazujące na opcję rezygnacji z cyklicznej Usługi Czat na żywo.
  3. Pojedyncza Usługa Czat na żywo trwa 50 minut.
  4. Po wyborze liczby oraz sposobu korzystania (jednorazowo lub cyklicznie) z Czatu na żywo, należy dokonać zapłaty za Usługę wybierając metodę płatności z metod dostępnych po prawej stronie ekranu oraz klikając pole „Zamawiam i płacę”. Po przekierowaniu na stronę operatora płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczanymi na ekranie. Płatność za cykliczną Usługę realizowana jest przy użyciu karty bankowej Użytkownika. Przy Usłudze cyklicznej, co miesiąc automatycznie pobierana jest Opłata wynikająca z ilości zamówionych Usług. Płatność przez Użytkownika nie posiadającego rachunku bankowego w polskim banku ani polskiej karty bankowej (Użytkownik zagraniczny) realizowana jest przy użyciu karty bankowej. Użytkownik zagraniczny wybierając formę płatności powinien wybrać zakładkę IBAN.
  5. Zakup Usługi zostanie potwierdzony wiadomością wysłaną na adres e-mail Użytkownika oraz powiadomieniem systemowym w Koncie Użytkownika.
  6. W celu rezerwacji terminu odbycia zakupionego Czatu na żywo należy wejść w zakładkę Psychologowie i z listy Psychologów wybrać pole Czat na żywo przy danym Psychologu, który świadczy tą usługę. W otwartym oknie Grafiku Użytkownik może wybrać dogodny dla siebie termin odbycia Czatu na żywo. Alternatywną opcją rezerwacji terminu jest wybranie przycisku Umów wizytę widniejącego przy polu Czat na żywo w Panelu Głównym Konta Użytkownika.
  7. Wybór terminu zostanie potwierdzony wiadomością wysłaną na adres e-mail Użytkownika oraz powiadomieniem systemowym w Koncie Użytkownika.
  8. Po wyborze terminu Psycholog wyśle na adres e-mail Użytkownika wiadomość, w której potwierdzi lub odrzuci wybrany przez Użytkownika termin. Informacja o potwierdzeniu lub odrzuceniu terminu przez Psychologa pojawi się również jako powiadomienie systemowe w Koncie Użytkownika.
  9. Umówienie terminu wykonania Usługi następuje w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości od Psychologa wysłanej na adres e-mail Użytkownika potwierdzającej rezerwację terminu. W przypadku otrzymania przez Użytkownika wiadomości odrzucającej wybrany termin, Użytkownik może wybrać inny dostępny termin realizacji Usługi. W takim przypadku stosuje się odpowiednio ust. 5 -9.
  10. Na 24 godziny przed ustalonym terminem Czatu na żywo oraz na 15 minut przed tym terminem, na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość przypominająca o terminie usługi oraz zostanie wygenerowane powiadomienie systemowe w Koncie Użytkownika.
  11. W celu odbycia Czatu na żywo należy nie wcześniej niż na 15 minut przed umówionym terminem wejść w zakładkę Czat na żywo w Koncie Użytkownika, gdzie w zakładce Aktualne wizyty pojawi się pole z umówioną Usługą. W celu rozpoczęcia czatu z Psychologiem należy kliknąć w przycisk Czat na żywo i poczekać na pierwszą wiadomość od Psychologa w otwartym oknie czatu. Alternatywną opcją skorzystania z Usługi jest wybranie przycisku Przejdź widniejącym przy odpowiednim terminie Czatu na żywo, w sekcji Umówione wizyty w Panelu Głównym Konta Użytkownika.
  12. Użytkownik ma prawo odwołania umówionego terminu realizacji Usługi nie później niż na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia jej wykonania, logując się do swojego Konta w Serwisie i w zakładce Czat na żywo klikając w przycisk „Odwołaj Czat na żywo’’ przy wybranej Usłudze. Alternatywną opcją odwołania umówionego terminu jest wybranie przycisku Odwołaj widniejącym przy odpowiednim terminie Czatu na żywo, w sekcji Umówione wizyty w Panelu Głównym Konta Użytkownika.
  13. Odwołanie terminu zostanie potwierdzone wiadomością wysłaną na adres e-mail Użytkownika oraz powiadomieniem systemowym w Koncie Użytkownika.
  14. W przypadku odwołania terminu, Użytkownik może zarezerwować nowy termin wykonania Usługi.
  15. Użytkownik nie ma możliwości odwołania terminu Konsultacji wideo później niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem.
  16. Odwołanie terminu usługi Czat na żywo może nastąpić również przez Psychologa w terminie do 24 godzin przed umówionym terminem. W tym celu Psycholog wysyła do Użytkownika wiadomość e-mail z odpowiednim powiadomieniem. Informacja o odwołaniu terminu przez Psychologa pojawia się również jako powiadomienie systemowe w Koncie Użytkownika.
  17. W przypadku odwołania terminu przez Psychologa Użytkownik może umówić inny termin usługi Czat na żywo.

  III.3. Wiadomość do Psychologa

  1. W celu skorzystania z Usługi Wiadomość do psychologa należy zalogować się do Konta Użytkownika w Serwisie. W zakładce Panel Główny, w polu usługi „Wiadomość do psychologa” należy wybrać ilość zamawianych Usług oraz kliknąć w pole „Zakup”. W otwartej stronie istnieje możliwość zakupu jednorazowego wybranej liczby Usług lub zakupu cyklicznego.
  2. Jedna Usługa Wiadomości do psychologa daje możliwość wysłania jednej wiadomości tekstowej do wybranego Psychologa zawierającej do 2000 znaków (nie licząc spacji) i otrzymania w ciągu 48 godzin odpowiedzi od Psychologa w formie wiadomości tekstowej.
  3. Przy zakupie cyklicznym Użytkownik ma prawo do skorzystania z wybranej liczby Wiadomości do psychologa w ciągu miesiąca począwszy od daty dokonania płatności. Zakup cykliczny jest automatycznie odnawialny po upływie każdego miesiąca. Niewykorzystane w danym miesiącu Wiadomości do psychologa Użytkownik może wykorzystać w następnych miesiącach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z cyklicznej Wiadomości do psychologa w zakładce Ustawienia w Koncie Użytkownika klikając w odpowiednie pole wskazujące na opcję rezygnacji z cyklicznej Wiadomości do psychologa.
  4. Po wyborze liczby oraz sposobu korzystania (jednorazowo lub cyklicznie) z Wiadomości do psychologa, należy uiścić Opłatę za Usługę wybierając metodę płatności z metod dostępnych po prawej stronie ekranu oraz klikając pole „Zamawiam i płacę”. Po przekierowaniu na stronę operatora płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczanymi na ekranie. Płatność za cykliczną Usługę realizowana jest przy użyciu karty bankowej Użytkownika. Przy Usłudze cyklicznej, co miesiąc automatycznie pobierana jest Opłata wynikająca z ilości zamówionych Usług. Płatność przez Użytkownika nieposiadającego rachunku bankowego w polskim banku ani polskiej karty bankowej (Użytkownik zagraniczny) realizowana jest przy użyciu karty bankowej. Użytkownik zagraniczny wybierając formę płatności powinien wybrać zakładkę IBAN.
  5. Zakup Usługi zostanie potwierdzony wiadomością wysłaną na adres e-mail Użytkownika oraz powiadomieniem systemowym w Koncie Użytkownika.
  6. W celu skorzystania z zakupionej Wiadomości do psychologa należy wejść w zakładkę Psychologowie i z listy Psychologów wybrać pole Wiadomość przy danym Psychologu, który świadczy tą usługę. W otwartym polu tekstowym należy wpisać wiadomość i nacisnąć przycisk Wyślij. Wiadomość z odpowiedzią na wiadomość Użytkownik otrzyma w ciągu 48 godzin od momentu wysłania wiadomości przez Użytkownika. Wiadomość od psychologa pojawi się w zakładce Wiadomość do Psychologa w Koncie Użytkownika. O otrzymaniu odpowiedzi od Psychologa Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną na adres e-mail podany przy Rejestracji oraz komunikatem systemowym w Koncie Użytkownika. Alternatywną opcją skorzystania z Usługi jest wybranie przycisku Napisz widniejącym przy polu Wiadomość do psychologa w Panelu Głównym Konta Użytkownika.
  7. Użytkownik nie ma możliwości rezygnacji z zakupionej i opłaconej Wiadomości do psychologa. Uiszczenie opłaty za Wiadomość do psychologa oznacza zgodę na rozpoczęcie świadczenia zamówionej Usługi bezpośrednio po otrzymaniu przez Usługodawcę zapłaty.
  8. Po wysłaniu wiadomości do wybranego Psychologa Użytkownik nie ma możliwości wysłania wiadomości do innego Psychologa. Możliwość wysłania wiadomości do innego Psychologa istnieje tylko w przypadku usunięcia Konta przez dotychczas wybranego Psychologa.

  III.4. Rezerwacja wizyty stacjonarnej

  1. W celu skorzystania z Usługi Rezerwacja wizyty stacjonarnej należy zalogować się do Konta Użytkownika w Serwisie. W zakładce Panel Główny, w polu usługi „Wizyta stacjonarna” należy wybrać ilość zamawianych wizyt oraz kliknąć w pole „Zakup”. W otwartej stronie istnieje możliwość zakupu jednorazowego wybranej liczby wizyt lub zakupu cyklicznego.
  2. Przy zakupie cyklicznym Użytkownik wykupuje wybraną liczbę Wizyt stacjonarnych w ciągu miesiąca począwszy od daty dokonania płatności. Zakup cykliczny jest automatycznie odnawialny po upływie każdego miesiąca. Niewykorzystane w danym miesiącu Wizyty stacjonarne Użytkownik może odbyć w następnych miesiącach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z cyklicznych Wizyt stacjonarnych w zakładce Ustawienia w Koncie Użytkownika, klikając w odpowiednie pole wskazujące na opcję rezygnacji z cyklicznych Wizyt stacjonarnych.
  3. Po wyborze liczby oraz częstotliwości korzystania (jednorazowo lub cyklicznie) z Wizyty stacjonarnej, należy uiścić Opłatę za wybraną liczbę Wizyt stacjonarnych wybierając metodę płatności z metod dostępnych po prawej stronie ekranu oraz klikając pole „Zamawiam i płacę”. Po przekierowaniu na stronę operatora płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczanymi na ekranie zgodnie z regulaminem operatora płatności. Płatność za cykliczną Usługę realizowana jest przy użyciu karty bankowej Użytkownika. Przy Usłudze cyklicznej, co miesiąc automatycznie pobierana jest Opłata wynikająca z ilości zamówionych Usług. Płatność przez Użytkownika nieposiadającego rachunku bankowego w polskim banku ani polskiej karty bankowej (Użytkownik zagraniczny) realizowana jest przy użyciu karty bankowej. Użytkownik zagraniczny wybierając formę płatności powinien wybrać zakładkę IBAN.
  4. Zakup Usługi zostanie potwierdzony wiadomością wysłaną na adres e-mail Użytkownika oraz powiadomieniem systemowym w Koncie Użytkownika.
  5. W celu rezerwacji terminu zakupionej Wizyty stacjonarnej należy wejść w zakładkę Psychologowie i z listy Psychologów wybrać pole Wizyta stacjonarna przy danym Psychologu, który świadczy usługę Wizyty stacjonarnej. W otwartym oknie Grafiku Użytkownik może wybrać dogodny dla siebie termin odbycia Wizyty stacjonarnej. Alternatywną opcją rezerwacji terminu jest wybranie przycisku Umów wizytę widniejącego przy polu Wizyta stacjonarna w Panelu Głównym Konta Użytkownika.
  6. Rezerwacja wizyty zostanie potwierdzona wiadomością wysłaną na adres e-mail Użytkownika oraz powiadomieniem systemowym w Koncie Użytkownika.
  7. Po wyborze terminu wizyty stacjonarnej Psycholog wyśle na adres e-mail Użytkownika wiadomość, w której potwierdzi lub odrzuci wybrany przez Użytkownika termin. Informacja o potwierdzeniu lub odrzuceniu terminu przez Psychologa pojawi się również jako powiadomienie systemowe w Koncie Użytkownika.
  8. Umówienie terminu Wizyty stacjonarnej następuje w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości od Psychologa wysłanej na adres e-mail Użytkownika potwierdzającej rezerwację terminu. W przypadku otrzymania przez Użytkownika wiadomości odrzucającej wybrany termin, Użytkownik może ponownie dokonać Rezerwacji wizyty stacjonarnej. W takim przypadku stosuje się odpowiednio ust. 5 -8.
  9. Na 24 godziny przed ustalonym terminem Wizyty stacjonarnej oraz na 15 minut przed tym terminem, na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość przypominająca o terminie Wizyty stacjonarnej oraz zostanie wygenerowane powiadomienie systemowe w Koncie Użytkownika.
  10. Wizyta stacjonarna trwa 50 minut i odbywa się w gabinecie pod adresem wskazanym w opisie danego Psychologa.
  11. Użytkownik ma prawo odwołania Wizyty stacjonarnej najpóźniej na 24 godziny przed jej terminem, logując się do swojego Konta w Serwisie i w zakładce Wizyta stacjonarna klikając w przycisk „Odwołaj Wizytę stacjonarną’’ przy wizycie, która podlega odwołaniu. Alternatywną opcją odwołania umówionego terminu jest wybranie przycisku Odwołaj wizytę widniejącym przy odpowiednim terminie Wizyty stacjonarnej, w sekcji Umówione wizyty w Panelu Głównym Konta Użytkownika.
  12. Odwołanie terminu zostanie potwierdzone wiadomością wysłaną na adres e-mail Użytkownika oraz powiadomieniem systemowym w Koncie Użytkownika.
  13. W przypadku odwołania terminu, Użytkownik może ponownie skorzystać z Rezerwacji wizyty stacjonarnej.
  14. Użytkownik nie ma możliwości odwołania terminu Wizyty stacjonarnej później niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem.
  15. Odwołanie terminu Wizyty stacjonarnej może nastąpić również przez Psychologa w każdym czasie przed rozpoczęciem Wizyty stacjonarnej. W tym celu Psycholog wysyła do Użytkownika wiadomość e-mail z odpowiednim powiadomieniem. Informacja o odwołaniu terminu przez Psychologa pojawia się również jako powiadomienie systemowe w Koncie Użytkownika.
  16. W przypadku odwołania terminu przez Psychologa Użytkownik może ponownie skorzystać z Rezerwacji wizyty stacjonarnej.

  III.5. Grupa wsparcia

  1. Wykupienie jednej Usługi Grupy wsparcia daje Użytkownikowi możliwość uczestnictwa we wszystkich dostępnych w Serwisie Grupach wsparcia przez okres jednego miesiąca.
  2. Terminy wideokonferencji w poszczególnych miesiącach w ramach Grup wsparcia są wskazane w opisach każdej z grup w zakładce Grupy wsparcia w Koncie Użytkownika.
  3. W celu zakupu Usługi należy zalogować się do Konta Użytkownika w Serwisie. W zakładce Grupy wsparcia, należy wybrać przycisk Kup subskrypcję. W otwartej stronie istnieje możliwość zakupu jednorazowego Usługi lub zakupu cyklicznego.
  4. Przy zakupie cyklicznym zakup Usługi Grupy wsparcia jest automatycznie odnawialny po upływie każdego miesiąca. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z cyklicznej Usługi w zakładce Ustawienia w Koncie Użytkownika, klikając w odpowiednie pole wskazujące na opcję rezygnacji z cyklicznej Usługi Grupy wsparcia.
  5. Po wyborze sposobu zakupu (jednorazowo lub cyklicznie) należy dokonać zapłaty za Usługę wybierając metodę płatności z metod dostępnych po prawej stronie ekranu oraz klikając pole „Zamawiam i płacę”. Po przekierowaniu na stronę operatora płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczanymi na ekranie. Płatność za cykliczną Usługę realizowana jest przy użyciu karty bankowej Użytkownika. Przy Usłudze cyklicznej, co miesiąc automatycznie pobierana jest Opłata wynikająca z ilości zamówionych Usług. Płatność przez Użytkownika nie posiadającego rachunku bankowego w polskim banku ani polskiej karty bankowej (Użytkownik zagraniczny) realizowana jest przy użyciu karty bankowej. Użytkownik zagraniczny wybierając formę płatności powinien wybrać zakładkę IBAN.
  6. Zakup Usługi zostanie potwierdzony wiadomością wysłaną na adres e-mail Użytkownika oraz powiadomieniem systemowym w Koncie Użytkownika.
  7. W celu udziału w wideokonferencji należy w zaplanowanym terminie wybrać przycisk Przejdź do spotkania w wybranej przez Użytkownika Grupie wsparcia w zakładce Grupy wsparcia. Po przekierowaniu do programu BigBlueButton należy zezwolić na korzystanie przez Serwis z mikrofonu oraz kamery, klikając w powiadomienie, które pojawi się na ekranie.
  8. Pojedyncza wideokonferencja w ramach Grupy wsparcia trwa 50 minut.

  III.6. Formularz kontaktowy

  1. Formularz kontaktowy to usługa polegająca na wysłaniu przez osobę przeglądającą zawartość Serwisu wiadomości do Usługodawcy w celu uzyskania informacji o usługach świadczonych przez Serwis oraz Usługodawcę.
  2. Skorzystanie z usługi Formularza kontaktowego polega na wypełnieniu pola Masz pytania? na dole strony głównej Serwisu następującymi danymi:
   1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy,
   2. Numer telefonu,
   3. Treść zapytania,
   i wybraniu przycisku wyślij.
  3. Odpowiedź na zadane pytanie zostanie wysłana na adres e-mail podany w Formularzu kontaktowym.
  4. Skorzystanie z usługi Formularza kontaktowego nie wymaga Rejestracji w Serwisie.
  5. Umowa na świadczenie usługi Formularza kontaktowego zawarta jest w chwili wysłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem pola pn. „Masz pytanie?”

  III.7. Formularz zgłoszeniowy dla Psychologa

  1. Formularz zgłoszeniowy dla Psychologa to usługa polegająca na wysłaniu przez osobę wykonującą zawód psychologa wiadomości do Usługodawcy w celu uzyskania informacji o możliwej współpracy z Usługodawcą przy świadczonych w ramach serwisu usługach pomocy psychologicznej lub usługach świadczonych przez Serwis oraz Usługodawcę.
  2. Skorzystanie z usługi polega na wybraniu przycisku Formularz zgłoszeniowy na podstronie „Dla specjalisty” w Serwisie i wypełnieniu formularza danymi tam wskazanymi oraz załączeniu skanów wymaganych dokumentów, a następnie wybraniu przycisku „wyślij”.
  3. Odpowiedź na wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail podany w Formularzu niezwłocznie po jej przeanalizowaniu przez Usługodawcę.
  4. Skorzystanie z usługi Formularza kontaktowego nie wymaga Rejestracji w Serwisie.
  5. Umowa na świadczenie usługi Formularza kontaktowego zawarta jest w chwili wysłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem formularza.

  III.8. Formularz zgłoszeniowy dla Pracodawcy

  1. Formularz zgłoszeniowy dla Pracodawcy to usługa polegająca na wysłaniu przez osobę lub inny podmiot zatrudniający pracowników wiadomości do Usługodawcy w celu uzyskania informacji o ofercie Usługodawcy w zakresie usług pomocy psychologicznej dla pracowników świadczonych za pośrednictwem Serwisu
  2. Skorzystanie z usługi polega na wybraniu przycisku Formularz zgłoszeniowy na podstronie „Dla pracodawcy” w Serwisie i wypełnieniu formularza danymi tam wskazanymi, a następnie wybraniu przycisku „wyślij”.
  3. Odpowiedź na wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail podany w Formularzu niezwłocznie po jej przeanalizowaniu przez Usługodawcę.
  4. Skorzystanie z usługi Formularza kontaktowego dla Pracodawcy nie wymaga Rejestracji w Serwisie.
  5. Umowa na świadczenie usługi Formularza kontaktowego dla Pracodawcy zawarta jest w chwili wysłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem formularza.
 4. Warunki świadczenia Usług abonamentowych.
  1. Korzystanie z Usług abonamentowych odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie z uwzględnieniem warunków opisanych w niniejszym rozdziale.
  2. Usługami abonamentowymi są:
   1. Rezerwacja wizyty stacjonarnej,
   2. Czat na żywo,
   3. Konsultacja wideo,
   4. Wiadomość do psychologa
   5. Grupa wsparcia.
  3. Użytkownik nieposiadający Konta w Serwisie, po przypisaniu go przez Pracodawcę do Abonamentu, otrzymuje na wskazany przez Pracodawcę adres e-mail link umożliwiający założenie Konta i korzystanie z Usług abonamentowych oraz innych Usług. W celu Rejestracji należy kliknąć w link oraz w otwartym oknie uzupełnić wymagane dane.
  4. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie, po przypisaniu go przez Pracodawcę do Abonamentu otrzyma powiadomienie systemowe w Koncie Użytkownika oraz wiadomość na adres e-mail.
  5. Dostępne dla Pracownika Usługi abonamentowe widnieją w polu Twój pakiet od pracodawcy znajdującym się w Panelu głównym w Koncie Użytkownika.
  6. Pracownik może skorzystać z dostępnych dla niego Usług abonamentowych w okresie trwania pojedynczego Abonamentu. Czas trwania pojedynczego Abonamentu oraz rodzaj i ilość Usług abonamentowych dostępnych dla Pracownika zależy od rodzaju Abonamentu wykupionego przez Pracodawcę w Serwisie.
  7. Abonament może być odnawialny na kolejne okresy.
  8. Usługi abonamentowe niewykorzystane w okresie trwania Abonamentu nie są przenoszone na okres odnowionego Abonamentu.
  9. Pojedynczy Abonament może zawierać pakiet kilku rodzajów Usług abonamentowych lub pakiet jednego rodzaju Usług abonamentowych.
  10. W przypadku pakietu kilku rodzajów Usług abonamentowych Pracownik ma możliwość wyboru jednego rodzaju Usługi abonamentowej, z której będzie mógł skorzystać w określonej liczbie w ciągu trwania pojedynczego abonamentu. Po odnowieniu Abonamentu Pracownik może wybrać inny rodzaj Usługi abonamentowej z której będzie korzystał.
  11. W przypadku pakietu jednego rodzaju Usług abonamentowych Pracownik ma możliwość skorzystania z jednego rodzaju Usługi abonamentowej w określonej liczbie w ciągu trwania pojedynczego Abonamentu.
  12. W celu skorzystania z Usługi abonamentowej należy w Panelu głównym w Koncie Użytkownika wybrać przycisk Realizuj w polu Twój pakiet od pracodawcy, następnie zaznaczyć pole z wybranym przez Użytkownika rodzajem Usług abonamentowych oraz wybrać przycisk Zapisz. Operację tą należy powtarzać po każdym odnowieniu Abonamentu.
  13. Do korzystania przez Pracownika z wybranych w ust. 12 Usług abonamentowych, stosuje się odpowiednio przepisy:
   1. w przypadku Rezerwacji wizyty stacjonarnej – Rozdział III.4. ust. 5-16 Regulaminu;
   2. w przypadku Czatu na żywo – Rozdział III.2. ust. 6-16 Regulaminu;
   3. w przypadku Konsultacji wideo – Rozdział III.1. ust. 5-16 Regulaminu;
   4. w przypadku Wiadomości do psychologa – Rozdział III.3. ust. 6-9 Regulaminu,
   z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie procedury zamówienia wybranej Usługi abonamentowej może nastąpić również poprzez wybranie przycisku Umów wizytę lub Napisz w przypadku Wiadomości do Psychologa w polu Twój pakiet od pracodawcy w Panelu głównym w Koncie Użytkownika.
  14. W przypadku gdy Pracownik uprawniony jest do skorzystania z Usługi abonamentowej oraz do tego samego rodzaju Usługi zakupionej samodzielnie, w pierwszej kolejności realizacji podlega Usługa abonamentowa.
  15. W ramach Abonamentu Pracownik może być również uprawniony do korzystania z Usługi Grupa wsparcia, jeżeli zostanie ona zakupiona przez Pracodawcę. Usługa ta nie jest widoczna w polu Twój pakiet od pracodawcy i nie podlega wyborowi, o którym mowa w ust. 10. Usługa Grupa wsparcia dostępna jest w zakładce Grypy wsparcia w Koncie Użytkownika. Do skorzystania z Usługi stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału III.5
 5. Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy.
  1. Umowa o świadczenie Usług, o których mowa w rozdziale III pkt 2-9 jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika. Umowa o świadczenie Usługi, o której mowa w rozdziale III pkt 1 zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usługi w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.
  3. Zawierając umowy o świadczenie Usług, o których mowa w rozdziale III pkt 2-9 Użytkownik żąda rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem czternastodniowego terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania Usługi, to ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem szczególnych postanowień regulaminu dotyczących poszczególnych usług.
  5. Odstąpienie od umowy dokonuje się poprzez złożenie Usługodawcy wypełnionego i podpisanego oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu; w tym przypadku należy przesłać wypełniony i podpisany dokument oświadczenia na adres Usługodawcy lub przesłać skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia na adres e-mail: kontakt@psychopakiet.pl.
 6. Warunki płatności za usługi.
  1. Płatność za Usługi odbywa się zgodnie z Cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
  2. Opłata wyrażona jest w cenie brutto i zawiera wszystkie podatki.
  3. Opłatę za Usługi uiszcza się według poniższych możliwości:
   1. kartą płatniczą – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line w Serwisie w sytuacji, gdy posiadana przez Użytkownika karta daje mu taką możliwość,
   2. za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Wówczas uregulowanie płatności może odbyć się poprzez:
    • kartę płatniczą m.in. VISA, MasterCard,
    • płatność BLIK,
    • mTransfer
    • MultiTransfer
    • Płacę z Inteligo
    • Przelew24
    • Płacę z iPKO
    • Płacę z Alior Sync
    • Płacę z Alior Bankiem
    • Płać z Nordea
    • Pekao24Przelew
    • Przelew Online Crédit Agricole
    • Millennium – Płatności Internetowe
    • MeritumBank Przelew
    • Płać z ING
    • Płacę z Citi Handlowy
    • Płacę z PBS
    • Paylink Idea
    • EuroBank Płatność Online
    • Przelew z BPH
    • Przelew z GetinBank
    • Przelew z Raiffeisen
    • Przelew z Polbanku
    • Przelew z BGŻ
    • Przelew z Deutsche Banku
    • Przelew z Bankiem Pocztowym
    • Poczta Polska oraz inne uprawnione placówki
  4. Płatności, o których mowa w ust. 3a realizowane są za pośrednictwem systemu STRIPE.
  5. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian Cennika, co nie stanowi zmiany umowy o świadczenie usług, ani zmiany Regulaminu.
  6. Usługodawca wystawi na żądanie Użytkownika fakturę VAT za zamówioną i opłaconą Usługę.
  7. W celu otrzymania faktury VAT za zakupioną Usługę należy przed dokonaniem zakupu Usługi wykonać następujące czynności:
   1. w zakładce Historia płatności w Koncie Użytkownika wybrać przycisk Edytuj dane do faktury,
   2. w otwartym oknie zaznaczyć checkbox Chcesz otrzymać fakturę? oraz uzupełnić wymagane dane i wybrać przycisk zapisz
  8. Po wykonaniu czynności opisanych w ust. 6 faktury będą generowane automatycznie po każdym dokonanym zakupie Usługi.
  9. W zakładce Historia płatności Użytkownik może przeglądać historię złożonych zamówień na Usługi i dokonanych płatności, pobierać faktury VAT, oraz edytować dane do faktury.
  10. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.
 7. Wymagania techniczne
  1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:
   1. Urządzenie wyposażone w mikrofon umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Serwisu oraz korzystanie jego zasobów, w szczególności umożliwiające wyświetlanie obrazu wideo i dźwięku,
   2. połączenie z siecią Internet,
   3. zainstalowanie przeglądarki internetowej:
    • Chrome,
    • Microsoft Edge,
    • Safari,
    • Internet Explorer,
    • Firefox,
    • Opera,
   4. włączona obsługa Cookies,
   5. posiadanie adresu poczty elektronicznej.
  2. W przypadku urządzeń mobilnych warunkiem świadczenia Usługi jest zainstalowane oprogramowanie iOS 8 lub nowsze lub Android 4 lub nowszej.
 8. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawach dotyczących Usług.
  2. Zgłoszenie reklamacji Usług powinno zostać:
   1. Przesłane na adres: INGENI sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 35/1, 39-300 Mielec lub
   2. przesłane na adres e-mail: kontakt@psychopakiet.pl, lub
   3. przesłanie w wiadomości tekstowej poprzez odpowiednie pole w zakładce „Kontakt z administracją” w Koncie Użytkownika.
  3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
   • dane umożliwiające identyfikację Użytkownika jako osoby reklamującej (imię, nazwisko, login, adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym)
   • wskazanie przyczyn reklamacji, z podaniem daty zdarzenia i opisu sytuacji.
  4. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych powyżej nie będą rozpatrywane.
  5. Usługodawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy Rejestracji.
  7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
   http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  8. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.
   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą
   3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 9. Własność intelektualna
  1. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza wiedzy dostępna w Serwisie, korzystają z ochrony prawnej i są własnością INGENI sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 35/1, 39-300 Mielec, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000857351, NIP: 8172197837, REGON: 386880252. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, wskutek użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez zgody Usługodawcy.
  2. akiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, treści oraz zawartości Serwisu stanowi naruszenie praw autorskich Usługodawcy i grozi odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. Drukowanie, kopiowanie i zapisywanie danych z Serwisu na dysk komputera jest dozwolone jedynie do prywatnego użytku Użytkownika.
 10. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim.
  2. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd.
  3. Za wszelkie skutki wynikłe z podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów technicznych oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo czasowo wstrzymać dostęp do Serwisu, na okres konieczny do usunięcia zaistniałych przeszkód uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z Serwisu.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego wstrzymania dostępu do Serwisu, o którym mowa w ust. 4.
 11. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
  Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w Serwisie odbywają się na zasadach opisanych w Polityce prywatności.
 12. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik w ciągu 14 dni od dnia opublikowania zmian ma obowiązek poinformować o tym fakcie Usługobiorcę w sposób właściwy do zgłaszania reklamacji. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
  3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Spółki.
  5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku.


Załączniki

 1. Cennik,
 2. Formularz odstąpienia od umowy,
 3. Polityka prywatności.
Pobierz